+48 604 255 470

  Polityka Prywatności

  Robimy wszystko aby chronić prywatność i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz tych, którzy korzystają z naszej strony internetowej.

  Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje dane przekazane nam za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.fotoprestige.pl (dalej jako „Serwis”).
  Poniżej opisujemy jakie informacje gromadzimy w związku z prowadzeniem serwisu,  w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Polityka Prywatności zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz uprawień naszych Klientów w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami.

  Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w treści niniejszego dokumentu, posiadają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Świadczenia Usług Foto-Prestige (dalej jako „Regulamin"). Użyty w niniejszej Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” obejmuje zarówno wykorzystanie plików cookies na komputerze Klienta lub osoby odwiedzającej naszą stronę, jak i gromadzenie oraz przetwarzanie danych w celach statystycznych, a także pozostałe sposoby przetwarzania danych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w związku ze świadczonymi przez Prestige Roman Zdyra i Małgorzata Zdyra sp.j. usługami.

  Podstawowym celem przetwarzania przez Prestige sp.j. danych jest ciągłe ulepszanie Serwisu i Usługi tak, aby nasi Klienci mogli z nich korzystać w najprostszy, a jednocześnie najbardziej efektywny sposób. Baza danych osobowych prowadzona przez Prestige sp.j. jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

  § 1

  PRZETWARZANIE DANYCH KLIENTÓW

  1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi jest Prestige Roman Zdyra i Małgorzata Zdyra sp.j. z siedzibą w 39-400 Tarnobrzeg, ul. Fabryczna 1a, KRS pod numerem 0000073904, Regon: 830387500, Nip 867-18-68-037. (dalej jako Prestige sp.j.), która dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm., dalej jako „Ustawa”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

  2. Udostępnianie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że odmowa udostępnienia określonych danych może wiązać się z niemożliwością korzystania z części lub wszystkich funkcjonalności Serwisu.

  3. Prestige sp.j. przetwarza dane osobowe Klientów w związku ze świadczeniem na ich rzecz Usługi w następującym zakresie: imię i nazwisko lub firma/nazwa, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, kraj, strefa czasowa, numer karty kredytowej lub inne informacje niezbędne do dokonywania płatności oraz wszelkie dane osobowe udostępniane przez samych Klientów w wysyłanych e-mailach. Klient ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

  4. Prestige sp.j. przetwarza dane osobowe Klientów przede wszystkim w celu prawidłowego świadczenia Usługi, jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  5. Prestige sp.j. jest uprawnione do powierzenia przetwarzania danych Klientów podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu (np. w celu realizacji płatności), przy czym w żadnym przypadku podmiot trzeci nie będzie uprawniony do wykorzystywania powierzonych danych w celach marketingowych.

  6. Prestige sp.j. zapewnia wszystkim zarejestrowanym Klientom realizację uprawnień wynikających z Ustawy, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy. Prestige sp.j. zapewnia także realizację powiadomień prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  § 2

  USUNIĘCIE PRZETWARZANYCH DANYCH

  Po usunięciu Konta Klienta w Serwisie, Prestige sp.j. obowiązana jest do przechowywania danych Klienta, jak również wszelkich danych statystycznych dotyczących Konta w okresie nie krótszym niż 90 dni. Przetwarzanie danych osobowych przez Prestige sp.j. po usunięciu Konta będzie obejmować wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem wykonywania jakichkolwiek innych operacji na tych danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków Prestige sp.j. wskazanych w obowiązujących przepisach lub nałożonych na Prestige sp.j. przez uprawnione organy. Prestige sp.j. będzie przechowywać dane osobowe zgodnie z powyższym postanowieniem wyłącznie w celu ewentualnej reaktywacji Konta przez Klienta stosownie do postanowienia pkt. 9 Regulaminu oraz wykonania obowiązków Prestige sp.j. wskazanych w obowiązujących przepisach lub nałożonych na Prestige sp.j. przez uprawnione organy. Po upływie okresu 90 dni dane zostaną trwale usunięte z Serwisu i nie będzie możliwe ich odzyskanie.

  § 3

  KWESTIE TECHNICZNE

  Podczas przeglądania strony Serwisu, czy to jako Klient, czy nie zarejestrowana osoba odwiedzająca naszą Stronę, nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności np. adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na nasz Serwis, czas wejścia na Serwis oraz inne dane statystyczne. Prestige sp.j. wykorzystuje je wyłącznie w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem, zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, a także w celach technicznych i statystycznych.

  § 4

  COOKIES

  Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerach Klientów, oraz osób odwiedzających naszą stronę, identyfikujące ich w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta. W szczególności stosujemy dwie kategorie cookies:

  a) Session Cookies - pliki zapisywane, żeby określić status zalogowania Klienta. Służą one do tego, aby nasi Klienci mieli dostęp do stron widocznych wyłącznie dla Klientów naszego Serwisu. Session cookie jest przypisywany w procesie logowania Klienta oraz usuwany przy wylogowaniu, tj. przy kliknięciu przycisku "Wyloguj".

  b) Action Cookies – pliki zapisywane, żeby rejestrować aktywność Klientów w naszym Serwisie. Dzięki nim wiemy jakie są najczęściej odwiedzane strony, najbardziej popularne funkcje Serwisu lub jak działają nasze materiały marketingowe. Pliki te dostarczają nam dane statystyczne, na podstawie których możemy optymalizować funkcjonalność naszego Serwisu, obserwując, np. jump off rate czyli dane dotyczące przerwania poszczególnych czynności na stronie. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez Klienta lub osobę odwiedzającą stronę www.fotoprestige.pl.

  § 5

  BEZPIECZEŃSTWO

  Zapewnienie bezpieczeństwa danych naszych Klientów oraz osób odwiedzających stronę  www.fotoprestige.pl  jest dla nas najważniejsze. W każdym przypadku, gdy Klient w formularzu rejestracji udostępnia nam dane wymagające szczególnej ochrony, szyfrujemy te informacje przy zastosowaniu certyfikatu SSL (secure socket layer).

  § 6

  PHISHING

  Przeciwdziałanie wszelkim formom kradzieży tożsamości, wyłudzania informacji oraz nielegalnym praktykom określane mianem „phishing” jest jednym z naszych najwyższych priorytetów. W tym celu wszelkie przekazywane przez Klientów dane gromadzone są w pełni bezpieczny sposób.

  § 7

  UJAWNIENIE DANYCH

  Dane gromadzone i przetwarzane przez Prestige sp.j. mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:

  1) ochrony praw Prestige sp.j. lub osób trzecich,

  2) ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób lub

  3) zapobiegnięcia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym oraz

  4) we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

  § 8

  INFORMACJA HANDLOWA

  1. Prestige sp.j. zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom oraz innym użytkownikom Serwisu, którzy zapisali się do newslettera Prestige sp.j. na stronie fotoprestige.pl, informacji handlowych dotyczących działalności Prestige sp.j. oraz działalności partnerów i kontrahentów Prestige sp.j.. Do informacji handlowych nie zalicza się niekomercyjnych informacji odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu Serwisu, komunikaty systemu).

  2. Każdy z odbiorców newslettera ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie od Prestige sp.j. informacji handlowych poprzez kliknięcie w link „rezygnacji z subskrypcji”.

  3. Wszelkie informacje handlowe związane z działalnością Prestige sp.j. oraz jego partnerów i kontrahentów mogą być przesyłane wyłącznie za zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

  § 9

  MAŁOLETNI

  1. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, tj. takich, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat. Dokonując rejestracji w Serwisie, każdy Klient oświadcza jednocześnie, że ma ukończone 18 lat.

  2. Osoby, które nie ukończyły 18-ego roku życia mogą korzystać z naszej strony za zgodą i pod nadzorem ich przedstawicieli ustawowych. Osoby małoletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani naszym Klientom i Subskrybentom, żadnych informacji, w szczególności danych osobowych.

  § 10

  LINKI DO INNYCH STRON

  Serwis zawiera linki (np. w formie logotypów podmiotów zewnętrznych wobec Prestige sp.j.), które w razie kliknięcia przekierowują osobę przeglądającą naszą stronę na zewnętrzną stronę internetową. Fakt zastosowania tego rodzaju odesłań nie może być utożsamiany z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy Prestige sp.j. a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. Prestige sp.j. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych. Prestige sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania cookies. Zachęcamy osoby korzystające z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących na tych stronach.

  § 11

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

  2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do Prestige sp.j. telefonicznie lub mailowo.

  3. Prestige sp.j. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie www.fotoprestige.pl w zakładce „Polityka prywatności”, w związku z czym zalecamy naszym Klientom bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności zasad korzystania z Serwisu.