+48 604 255 470

  Regulamin Internetowego Laboratorium Fotograficznego

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Usługi fotograficzne udostępnione w serwisie www.fotoprestige.pl, który jest własnością Prestige Roman Zdyra i Małgorzata Zdyra sp.j. z siedzibą w Tarnobrzegu ul.Fabryczna 1a, realizowane są przez własne niezależne Laboratorium Fotografii Cyfrowej zwane dalej LFC.
  2. Warunki Regulaminu określają prawa i obowiązki Użytkownika i firmy Prestige dotyczące usług świadczonych przez Prestige za pośrednictwem internetu.
  3. Usługi polegają na wykonywaniu odbitek na papierze fotograficznym z plików cyfrowych przesłanych do LFC za pośrednictwem internetu.
  4. Przesłanie prawidłowo wypełnionego zlecenia jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia na wykonanie usługi pomiędzy Użytkownikiem a firmą Prestige sp.j..
  5. Po otrzymaniu zlecenia wykonania usługi LFC automatycznie powiadamia drogą mailową; na podany przez Państwa adres e-mail; o przyjęciu (a później o zrealizowaniu) usługi.

  WARUNKI TECHNICZNE ZDJĘĆ

  1. Odbitki są wykonywane wyłącznie z plików zapisanych w formatach cyfrowych podanych w warunkach technicznych zdjęć.
  2. Materiały przekazane do realizacji zlecenia są usuwane po 7 dniach od dnia realizacji.

  ZLECENIE I JEGO REALIZACJA

  1. W przypadku dużej wartości zamówień, Laboratorium Cyfrowe ma prawo kontaktować się telefonicznie z zamawiającym celem potwierdzenia zamówienia.
  2. Jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zlecenia usługi zamówienia nie uda się potwierdzić umowa nie dochodzi do skutku.
  3. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych Prestige sp.j. ma prawo do odmowy realizacji zlecenia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.
  4. Laboratorium Cyfrowe, jako usługodawca, gwarantuje wykonanie usługi o jakości, jaką umożliwia najnowocześniejszy proces technologiczny.
  5. Odpowiedzialność Prestige sp.j. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ogranicza się tylko do odpowiedzialności za niezgodność wykonanego zlecenia z treścią zamówienia.
  6. Niezgodność w przypadku usługi może dotyczyć jedynie formatu zdjęcia, liczby kopii oraz struktury powierzchni papieru.
  7. Zamówione odbitki po potwierdzeniu i wykonaniu zostaną dostarczone Klientowi najpóźniej w ciągu do 10 dni, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zlecenia. Termin dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki (patrz warunki dostawy zdjęć).

  POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

  1. Użytkownik nie będzie wysyłał do realizacji materiałów zawierających: jakąkolwiek formę przemocy, profanacji, pornografii, treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem.
  2. Laboratorium Cyfrowe posiada pełną swobodę podejmowania decyzji co do odrzucenia i przyjęcia zlecenia do realizacji. Decyzja Laboratorium Cyfrowego w przedmiocie odmowy przyjęcia zlecenia jest ostateczna i niepodważalna. Podejmując decyzję o odmowie przyjęcia zlecenia do realizacji, Laboratorium Cyfrowe rozważy w szczególności, czy zlecenie nie zawiera treści obelżywych, zniesławiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich, czy zlecenie nie narusza praw autorskich i im pokrewnych oraz czy zlecenie nie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia.

  REKLAMACJE

  1. Reklamację można składać pisemnie (na adres Prestige Roman Zdyra i Małgorzata Zdyra sp.j. Laboratorium Fotografii Cyfrowej 39-400 Tarnobrzeg ul. Piłsudskiego 10 z dopiskiem - "Reklamacja") bądź osobiście w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki.
  2. Laboratorium Cyfrowe rozpatruje reklamację w możliwie najszybszym terminie nie dłuższym niż 7 dni.
  3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn powstałych w procesie realizacji zlecenia. Laboratorium Cyfrowe jest zwolnione z odpowiedzialności za wady odbitek, które powstały po stronie Użytkownika.
  4. Ze względu na fakt, iż właściwości zlecenia zostają określone przez Użytkownika oraz ze względu na fakt, iż realizacja zlecenia następuje bezzwłocznie w momencie jego złożenia oraz jest ściśle związana z osobą Użytkownika, a także ze względu na fakt, iż świadczenie spełnione przez Laboratorium Cyfrowe nie może zostać zwrócone przez Użytkownika.
  5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
  6. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient zostanie poinformowany na adres wskazany w formularzu zlecenia wykonania usługi.
  7. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty z nią związane pokrywa Prestige sp.j.
  8. Wszelkie zapytania i problemy związane z serwisem internetowym należy kierować do Prestige Roman Zdyra i Małgorzata Zdyra sp.j. 39-400 Tarnobrzeg ul.Fabryczna 1a, lub za pomocą poczty elektronicznej (na adres fotoprestige@poczta.fm).
  9. Za uszkodzenie gotowych zdjęć w czasie dostarczania do Użytkownika Laboratorium Cyfrowe nie opowiada.

  INFORMACJE DODATKOWE

  1. Użytkownik, podając dane osobowe, oświadcza, że:
   - są one zgodne z prawdą,
   - Wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.) przez Prestige sp.j. w celu promocji (marketingu) produktów i firm.
  2. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Prestige Roman Zdyra i Małgorzata Zdyra sp.j. 39-400 Tarnobrzeg ul.Fabryczna 1a, podając dane osobowe w ramach korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego. Użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystanie tych danych w zakresie określonym powyżej.
  3. Nie stosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Użytkownika, jako nie podlegającego realizacji.
  4. Prestige sp.j. informuje iż w trakcie świadczenia usługi w systemie Użytkownika są instalowane pliki "cookies". Zainstalowanie plików "cookies" jest konieczne do prawidłowego realizowania usługi przez Laboratorium Fotografii Cyfrowej.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Prestige Roman Zdyra i Małgorzata Zdyra sp.j. 39-400 Tarnobrzeg ul.Fabryczna 1a nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

  Robimy wszystko aby chronić prywatność i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz tych, którzy korzystają z naszej strony internetowej. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje dane przekazane nam za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.fotoprestige.pl (dalej jako „Serwis”). Poniżej opisujemy jakie informacje gromadzimy w związku z prowadzeniem serwisu,  w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Polityka Prywatności zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz uprawień naszych Klientów w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w treści niniejszego (...)

  § 1 Akceptując niniejszy REGULAMIN E-MAIL, jako użytkownik Serwisu wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych w formularzu kontaktowym moich danych osobowych w celu skontaktowania się ze mną upoważnionego pracownika Prestige Roman Zdyra i Małgorzata Zdyra sp.j. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (opubl . t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. ). w sprawie prawidłowego świadczenia Usługi, jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług firmy Prestige sp.j.  § 2 Dane udostępnione w niniejszym formularzu kontaktowym nie będą udostępniane innym (...)